1931. október 6-23. között Alfred Meebold
Bécsben tartott előadás-sorozatot Kurs zur Ein­führung in die Anthroposophie Rudolf Steiners címmel. Ennek anyaga 1937-ben, Budapesten magyar fordításban is megjelent Bevezetés Dr. Steiner Rudolf antropozófiájába címmel a Vörösváry nyomdában.

A mű minden valószínűség szerint Nagy Emilné dr. Göllner Mária és Szilágyi Jenőné fordítása. Göllner Mária Meebold szellemi jó barátja volt, ő hívta meg számos alkalommal őt Magyarországra.

1933-ban, amikor Nagy Emilék kissvábhegyi házában az első Steiner-ihletésű iskola befejezte a fiatalság oktatását, Meebold mellett megjelentek az antropozófia más jeles képviselői is - Ehrenfried Pfeiffer, Ludwig Pol­zer-Hoditz, Albert Steffen -, és előadásokat tartottak a felnőtt érdeklődőknek. Ebben az aurában születhetett meg a magyar fordítás.

A ma is kevesek által ismert vékonyka kis kötet előszava az alábbiakban olvasható.


Alfred Meebold, az antropozófiai mozgalom egyik veze­tő egyé­nisége, még ma - 73-ik életévében! - is fáradhatat­lanul járja be úgy az európai országokat, mint a távoli kon­tinenseket, hogy ott lakó barátai kérésének eleget téve, elő­segítse az antropozófiai eszmék és fogalmak kitisztítását, s az azokra épülő fejlődést.

Életét már évtizedek óta fenntartás nélkül az antropozó­fiai moz­galomnak szenteli, mert ebben, s megteremtőjében: dr. Rudolf Stei­nerben látja a kultúra megújhodásának im­pulzusát.

Meebold azt, amit az antropozófiában megtalált, előzőleg már évtizedeken át kereste. Keresésének szellemi küzdelmei és erkölcsi erőfeszítései során önálló szellemkutatási megál­lapításokhoz és él­ményekhez jutott el. Ezeket Weg zum Ge­ist című művében vázolja.

Révükön, abban az időpontban, amikor Steinerrel, s ta­naival megismerkedett, a fejlődésnek oly fokán állott már, ahol nem csak meg tudta állapítani, hogy saját felfedezései és eredményei azono­sak Steineréivel, hanem Steiner nagyságát és értékét is jobban tudja mérlegelni, mint egy átlagember.

Ezért vált képessé egész életének gyökeres átalakítására, vagyis arra, hogy erkölcsi, szellemi és anyagi javainak teljes egészét - min­den erejét és idejét - maradéktalanul Steiner művének szolgálatába állítsa.

Jelen Bevezetés lényeges gondolatai önálló kutatási ered­ményeket is tartalmaznak. Ezeket Meebold sok nyelven, sok országban ad­ta elő - így minálunk is -, de mindig csak élő­szóval, sohasem írás­ban. Egyetlen egy alkalommal vettek fel sztenogramot róluk: Bécs­ben, 1931 októberében. Fordí­tásunk e sztenogram után készült, me­lyet Meebold maga sohasem nézett át. Nyomatékosan utalt azonban azokra a hiányokra, amelyek szükségképpen mindig előállnak ak­kor, amikor az élőszóban testetöltött szabad gondolatformák az egész más fogalmazási módot igénylő nyomtatásban rög­ződnek.

E hiányok különösen akkor érezhetők Meebold élettől és szel­lemtől áthatott szavainak írásba foglalásánál. S bár igye­keztünk az ő egyéniségét oly módon közel hozni az olvasó­hoz, hogy az ő közvet­len előadásmódjának eredetiségeit és sajátságait a megszokott mér­téken túl is megtartottuk, még­sem sikerült az ő rendkívüli nagy ele­venségét teljesen vis­szatükröztetni.

Egyébként is: a fordítás nagy feladatával csak kis rész­letben tud­tunk megbirkózni. Olvasóink cselekvő jóindulatát kérjük! Továbbá külön figyelmeztetjük őket arra, hogyha ezt az előadássorozatot Be­vezetésnek nevezzük is, csak olya­noknak szól, akik már behatóan foglalkoztak antropozófiá­val, s elmélyülésüket új meglátásokkal kí­vánják növelni.

A Bevezetés magyar nyelven való megjelenésekor hálás köszöne­tünket küldjük szerzője felé, aki bennünket a ma­gyar fordítás és sokszorosítás jogával megajándékozott, és ezáltal lehetővé tette, hogy azt, amit ő nekünk adott, to­vábbadhassuk olyanoknak is, akik a német nyelvet egyálta­lán nem, vagy csak kis mértékben bírják. Útmutatásainak megszívlelésével, s akaraterőnk megfeszítésével igyekszünk meghálálni hozzánk való ismételt nagy jóságát.

1936 Karácsonyán

A fordítók


Az előadás-sorozatnak 1940-ben, Honoluluban is megjelent egy kiadása Introductory course to Rudolf Steiner's anthroposophy: an outline of a cosmology which is a christology címmel, Bernard Crompton-Smith fordításában.