LPH

Ludwig Polzer-Hoditz

*1869. április 23., Prága
1945. október 13., Bécs

 

Julius Ritter von Polzer (1834-1912), ősi sziléziai nemzetségből való lovag, katonatiszt és Maria Christine von Hoditz und Wolframitz (1846-1924) grófnő gyermekeként született Ludwig.

 

AésLLudwig születése után a család Lembergbe költözik.

Egy évvel később megszületik öccse, Arthur (1870. augusztus 2).

1872-ig Bécsben élnek, majd Plzen, Graz, és megint Bécs következik. 1875-ben születik húguk, Marie-Sefine.

1879-től Ludwig a grazi állami gimnázium tanulója. Nem volt igazán jó tanuló, ritkán állt jobban közepesnél; hittanból volt csak jó jegye, valamint földrajzból és történelemből.

14 éves korában, 1883-ban lép először magyar földre: Modorban tölti szünidejét, és ez a hely lesz évtizedekig a család kedves nyaralóhelye.

A gimnázium elvégzése után lovassági kadétiskolán tanul tovább Weißkirchenben, ahol évfolyamelső lesz. 1888-tól a bécsi huszárezrednél szolgál, majd hadnaggyá léptetik elő.

21 évesen első szerelme Blanche Tollemanche, ősi kelta családból származó hölgy, aki később visszaköltözött Angliába.

Ludwig 1891-től a szombathelyi huszárezredben szolgál Arthur öccsével, akinek kiképzőtisztje lesz, és későbbi barátjával, Széchenyi Emánuel gróffal. Széchenyi húga, Jenny következő nagy szerelme, Ludwig az ő kedvéért tanult meg magyarul. A fiatal lány azonban két év múlva meghalt.

28 éves kora körül megismerkedik Bertha Kotz von Dobrz bárónővel (1879-1945). 1900 áprilisában eljegyzi, majd szeptember 12-én összeházasodnak.

1901. június 22-én megszületik első fiuk: Josef Wlasko.

Ludwig megelégeli a katona-életet, a sok költözést, nyugalomba vonul. Peggauba költöznek.

1902. június 4-én megszületik második fiuk: Julius.

35 éves korában, 1904-ben, Ludwig Polzert nagynénje, Mathilde Hoditz örökbe fogadja. Ekkor veszi fel Ludwig és Arthur is a Hoditz nevet: Ritter von Polzer-Hoditz und Wolframitz.

1906-ban eladják peggau-i birtokukat, a tannbachi kastélyba költöznek.

1908. november 23., Bécs. Ludwig apjával együtt először hallgatja Rudolf Steiner előadását az önismeretről.

„Életem legnagyobb élménye a Rudolf Steinerrel való találkozás. Apám hívta fel rá a figyelmem.”

1910-ben látogatást tesz magyar barátainál, Pálffy Vilmos és Széchenyi Gábor grófoknál. Augusztusban először utazik Angliába.

42 évesen, 1911-ben lép a politikai élet küszöbére. Birtoka, illetve Felső-Ausztria mezőgazdaságának érdekében, az első birodalmi választások idején röpiratot tesz közzé Választási szemlélődés címmel. Pártot alapít.

Feleségével ugyanebben az évben intenzíven tanulmányozzák Steiner János evangéliumát.

Júniusban Ludwig személyesen is találkozik Rudolf Steinerrel, majd ezután belép a Teozófiai Társaság német szekciójába, melynek akkor Steiner volt a vezetője.

1912 júliusában meghal apja, Julius Polzer, aki szintén foglalkozott antropozófiával, így akaratlanul is inspirálta fiát annak megismerésére. Modorban, magyar földben helyezték végső nyugalomra. Ugyanabban az évben Ludwig belép a Rudolf Steiner által alapított Antropozófiai Társaságba.

1913-ban Ludwig családjával Linzbe költözik.

Münchenben megismerkedik Walter Johannes Steinnel. Vele és Otto von Lerchenfeld gróffal az elsők voltak, akik megértették Steinernek a szociális organizmus hármas tagozódásának eszméjét.

1913. szeptember 20-án Ludwig is ott van Dornachban, a Johannesbau alapkőletételénél.

1914 áprilisában Dornachban a színházterem Merkúr-oszlopfő faragásán dolgozik.

A háború kitörésekor Steiner utalt Ludwignak arra a különös hasonlatra, amely a harmincéves háború és a kezdődő világégés között fellelhető: amennyiben az akkor kitört, és a következő, csak szellemi látással észlelhető Nagy Háború tulajdonképpen egy (1914-1945), közte csupán „szünet" van.

1915 októberétől Ludwig Prágában tart antropozófiai kurzusokat.

1916. december 30. IV. Károly császár magyar királlyá koronázása.

Arthur szerint, aki ekkor már a császár kabinetfőnöke, ez túl korai lépés volt; behatárolta az uralkodó későbbi mozgásterét. 1917 júliusában a császár felajánlotta Arthurnak az osztrák miniszterelnöki címet, aki azonban ezt nem fogadta el. Ez, az események későbbi ismeretében sorsdöntőnek és visszafordíthatatlannak bizonyult.

Rudolf Steiner ugyanekkor írta két Memorandumát. Ezeket W. J. Stein segítségével juttatták el a császárnak és Közép-Európa számos politikusának: többek között a Monarchia miniszterelnökének, Németország külügyminiszterének is. Ám a memorandum még nem válthatta be a hozzá főzött reményeket, annak ellenére, hogy a császárt személyesen érdekelte a hármas tagozódás intézménye, ám evvel - közéleti emberként - egyedül maradt.

1917 októberében Ludwigot és Arthurt a császár grófi rangra emeli. Novemberben Arthurt, egy összeesküvés következményeképpen lemondatják kabinetfőnöki posztjáról.

1919-től Ludwig nagy erővel dolgozik a társadalmi hármas tagozódás elterjesztésén, rendszeresen publikál. Ennek folyamánya volt első nyilvános előadása is, Bécsben: A német szellemi élet szükségessége Európa számára.

1920. augusztus 23. Ekkor tartotta első előadását a háború alatt felépült Goetheanumban: Nagy Péter cár testamentuma; majd ennek folytatása 1922 áprilisában A szellem elleni harc és Nagy Péter cár testamentuma.

1922. június 1-12 között Bécsben Ludwig egyik szervezője a második nemzetközi antropozófiai világkongresszusnak: a Nyugat-Kelet Konferenciát (Westliche und Östliche Weltgegensätzlichkeit), melyet ő nyitott meg. Ezen naponta kétezer európai küldött vett részt.

1924-ben Josef fiától és a magyar származású Ilona Bögeltől megszületik unokája, Christward Johannes.

1924. Mihály-nap. Ludwig első főiskolai órája Bécsben, az Osztrák Antropozófiai Társaságban.

56 éves 1925-ben, amikor mestere, Rudolf Steiner meghal. Ludwig azon kevesek közé tartozott, akik ott lehettek betegágyánál.

Gazdasága vezetését átadja Julius fiának, hogy ő teljes mértékben az antropozófiai munkának szentelhesse életét.

1927 szeptemberében Ludwig Nagy Emilné Göllner Mária meghívására Budapestre érkezik, Julie Klima társaságában.

Ludwig Karácsonykor Dornachban tart három előadást Az európai Közép misztériuma címmel.

Európa közepe: misztérium-tér; megkívánja az emberiségtől, hogy ennek megfelelően viselkedjen.”

 

1928 májusában egy dunai hajóúton - Budapesten át - T. G. Schröer Tököly (Thököly) c. drámáját olvassa. Benne: „Közép-Európa nem lehet római.”

APH1928 végén egymás munkájáról nem is tudván, csaknem egyidőben jelenik meg Arthur Polzer-Hoditz Kaiser Karl, valamint Ludwig Polzer-Hoditz Das Mysterium der europäischen Mitte c. könyve.

Arthurnak Károly császárról írott könyve 1930-ban kiadott angol fordításából kimaradtak a hármas tagozódásról szóló részek, és Steiner Memorandumainak szövegei is, Ludwig könyve pedig - az első német kiadást leszámítva -, csak 2006-ban, magyar nyelven olvasható majd újra.

1930. január 14-én Budapestre érkezik, a Pannónia Hotelben száll meg. Előadásokat és Klasse-órákat tart. Júniusban megfogalmazott egy memorandumot, amellyel emlékeztetni akarta Európa vezető politikusait Steiner felhívására és javaslatára.

„Memorandumom abból a mélységes törekvésből és szükségletből született, hogy Rudolf Steiner figyelmeztetését még egyszer megkíséreljem vezető személyiségek emlékezetébe idézni. Úgy érzem, apokaliptikus idők előtt állunk."

Pár hónap múlva a németországi választásokon a nemzeti szocialista párt győzött, a prófécia beteljesedett.

1931 Húsvétján Ludwig ismét Budapesten járt, ahol a Mátyás-templomban olyan inspiráció érte, ami után intenzíven foglalkozni kezd Mátyás király életével, szellemtudományi szempontból.

„Hunyadi Mátyás nagy lélek volt. A titkos hagyomány szerint a Rózsakereszt mestere ott volt Mátyás halálos ágyánál. Rengeteg könyvet gyűjtött össze, könyvtára világhírű volt. Sok közülük eltűnt. Ezek veszélyesek voltak Róma hatalma számára.”

1933 novemberében két előadást tart Budapesten, a Bristol Hotelban: 15-én A XV. század és a jelenkor az antropozófia megvilágításában, majd 19-én Thüringiai Erzsébet és Erzsébet királyné. Ez utóbbin részt vesz Andrássy Géza és a Pálffy grófok családja is.

1934. április 14. Badenben meghal húga, Marie-Sefine.

1934. szeptember 21-én hajnalban Ludwig egy különös hangra ébredt: „A szerb királyt meg fogják gyilkolni!" Ehhez tudni kell, hogy I. Sándor (1929-től jugoszláv király) élénken érdeklődött az antropozófia iránt, Steiner műveiből is olvasott. Független akart maradni mind a nyugati, mind a keleti politikai erőktől. Ludwig ekkor levelet írt az udvartartás megfelelő helyeire, hogy mondják le a király következő külföldi útját. Figyelmeztetéseit - Ludwig Polzer-Hoditz addigi politikai tevékenysége és ismertsége ellenére - sem vették komolyan. A királyt október 9-én Marseille-ben meggyilkolták.

A gróf később ezt írta emlékirataiban:

„A király meggyilkolásánál ugyanazok az erők működtek, mint Ferenc Ferdinánd esetében."

1935 évének elején újabb memorandumot fogalmazott meg, ismét Közép-Európa államférfiúi részére. A memorandum szerint (röviden) két hatalom van - jezsuita és szabadkőműves -, mely minden emberi haladást megakadályoz. Az egyik szellemi, a másik gazdasági téren hat.

1935. április. Ez a szellemi nyomás az Általános Antropozófiai Társaságot sem kímélte. Több tagot, köztük országos vezetőket akartak kizárni; Dunlopot, az angol főtitkárt, Emmichovent a holland főtitkárt, Koliskot, Ita Wegmant.

Ludwig nagyhatású beszédet tartott társai érdekében, ám ennek nem lett hatása; a kizárások visszavonhatatlanul megtörténtek.

Májusban Ludwig Pardubicében újraszervezte a csehországi antropozófiai mozgalmat. Több csoport is csatlakozott hozzájuk, melyek a központtól függetlenül dolgoztak tovább.

Júliusban 12 évi vezetőségi tagság után Ludwig Polzer-Hoditz önként kilép az Osztrák Antropozófiai Társaságból; egy év múlva az Általános Antropozófiai Társaságból is.

Augusztusban Hévízen kezelteti magát, és élénk levelezést folytat W. J. Steinnel, többek között Christian Rosenkreutz és Corvin Mátyás életéről.

1935. november 1. Németországban a Gestapo betiltja az Antropozófiai Társaság működését. Ennek hatására Ludwig még ugyanabban a hónapban Prágában előadást tart a templomosokról. 1936-tól Prágában él.

1937 márciusában újabb, utolsó memorandumot készít: Csehország kulcspozíciója Európában, aminek középpontjában a jezsuiták és a szabadkőművesek együttműködése áll, Közép-Európa gazdasági és szellemi életében.

1938. június. Megszületik unokája, Berta-Beata.

70 éves korában, 1939-ban Ludwig itáliai körutat tesz.

LPH

1944 júniusában Josef fia, majd 1945 áprilisában Julius fia esik el a fronton. 1945. július 24-én meghal felesége, Bertha, majd ugyanazon a napon bátyja, Arthur is, Badenben.

APH

Az árván maradt gróf kastélyát, birtokát a Vörös Hadsereg kifosztja, majd kisajátítja. Az emlékiratok utolsó, hatodik kötetének kézirata is ekkor tűnt el.

1945 szeptemberében Bécsben lakik, amikor vakbélgyulladással kórházba szállítják. Megműtik, négy hétig fekszik, idővel keringési zavarok lépnek fel nála.

1945. október 13., reggel 6 órakor Ludwig Polzer-Hoditz szívgyengeség következtében átlépte a Küszöböt. Életének utolsó óráit teljesen világos tudattal, folyamatos meditációban töltötte.


Művei:

Betrachtungen während der Zeit des Krieges (1917)

Die Notwendigkeit der Erhaltung und Weiterentwicklung des deutschen Geisteslebens für die europäische Kultur (1919)

Politische Betrachtungen auf Grundlage der Dreigliederung des sozialen Organismus (1920)

Der Kampf gegen den Geist und das Testament Peters des Grossen (1922)

Das Mysterium der europäischen Mitte (1928)
Az európai Közép misztériuma (2006)

LPH

Erinnerungen (1937)

Rudolf (1942)

In memoriam Frau Dr. Ita Wegman (1943)

Irodalom:

Thomas Meyer: Ludwig Polzer-Hoditz. Ein Europäer (1994)
Ludwig Polzer-Hoditz. Egy európai szellem (2006)

LPH

 

LPH